Zadanie

Enka má ešte stále rada mak. Tentokrát by od Vás chcela, aby ste odmerali hustotu maku.

Ako všetci vieme, hustota je definovaná ako \(\rho = m/V\), kde \(m\) je hmotnosť a \(V\) objem. Hustotu jedného zrnka teda vieme vypočítať ako jeho hmotnosť delenú jeho objemom (aspoň teoreticky ;)). V piatom príklade prvej série sa nám už podarilo úspešne zistiť, že hmotnosť jedného zrnka je približne \(\SI{0.004}{\gram}\). Ak sa pozrieme na zrnko maku veľmi zjednodušene, mohli by sme si ho predstavovať ako guľu s polomerom \(R\). Objem gule hravo vypočítame ako \(V = \frac{4}{3}\pi R^3\) (znalci sa s týmto vzťahom už isto stretli). Stačí už len zistiť, aký má zrnko polomer. Problém však je, že táto hodnota líši od zrnka k zrnku.

Na pravítku s dielikom \(\SI{1}{\milli\metre}\) vieme pozorovať iba približný priemer zrnka, čo je asi . To znamená, že hustota je približne rovná

\[ \frac{\SI{0.004}{\gram}}{\frac{4 \pi}{3} \cdot (\SI{0.5}{\milli\metre})^3} \doteq \SI[per-mode = symbol]{2.54}{\gram\per\milli\litre}\text{.} \]

To je naozaj veľmi veľa, čo znamená, že musíme urobiť presnejšie meranie.

Zoberme teda naozaj veľké množstvo maku a ponorme ho do vody. Avšak tu vznikne taktiež problém. Mak pláva. Mnohí ste z toho hneď z usúdili, že mak menšiu hustotu ako voda. Mak by však na hladine mohol plávať, aj keby bol hustejší ako voda. Mak je totiž veľmi malý, a tak sa môže stať, že na hladine ho nedrží len vztlaková sila, ale aj povrchové napätie.1

Mak pláva...
Mak pláva…

Povrchové napätie je vytvárané príťažlivými silami medzi molekulami vody. Ak sa molekula nachádza vnútri kvapaliny, má jednoducho povedané veľa susedov zo všetkých strán, a preto sa tieto sily kompenzujú. Ak je molekula na rozhraní kvapaliny a iného prostredia, napr. vzduchu, pociťuje efektívne väčšiu zložku sily v smere zvyšku kvapaliny, čím je táto molekula ťahaná ku kvapaline. Preto možno vidieť kvapky vody. Akonáhle je mak pod vodou, má to svedčiť o presnom opaku predpokladaného tvrdenia, že mak má menšiu hustotu ako voda.

Avšak iba experiment rozrieši tento problém. Na experiment budeme potrebovať váhy, mak, odmerný valec a mikroténový sáčok. Postup experimentu môže byť napríklad nasledujúci. Najprv navážime hmotnosť maku, potom nasypeme mak do sáčku, tak aby v sáčku zostalo čo najmenej vzduchu. Následne mak ponoríme do kvapaliny (úplne, zvyšok sáčku môže trčať nad vodou) a odmeriame rozdiel objemov, ktoré odčítame z odmerného valca. Meranie opakujeme viackrát, avšak pre inú hmotnosť maku v sáčku.

Vytlačíme vzduch...
Vytlačíme vzduch…
...a ponoríme sáčok pod hladinu
…a ponoríme sáčok pod hladinu

Merania, ktoré vykonali vedúci:

meranie \(m \lbrack\si{\gram}\rbrack\) \(V_{\mathrm{voda}} \lbrack\si{\milli\litre}\rbrack\) \(V_{\mathrm{voda+mak}} \lbrack\si{\milli\litre}\rbrack\) hustota \(\lbrack\si{\gram\per\milli\litre}\rbrack\) \(\Delta\)
1 30 125 175 \(\num{0.6}\) \(\num{0.054799}\)
2 40 100 160 \(\num{0.666666667}\) \(\num{-0.01187}\)
3 20 75 110 \(\num{0.571428571}\) \(\num{0.08337}\)
4 10 75 90 \(\num{0.666666667}\) \(\num{-0,01187}\)
5 50 75 140 \(\num{0.769230769}\) \(\num{-0.11443}\)
  \(\num{0.654798535}\) \(\num{0.076371}\)

Experimentom sme teda zistili, že hustota maku je \(\SI[per-mode = symbol]{0.654 \pm 0.076}{\gram\per\milli\litre}\). Odchýlku vieme (kvalifikovane) odhadnúť pomôcou nasledujúceho vzorca pre smerodajnú odchýlku:

\[ \sigma = \sqrt{\frac{\sum\limits_{i = 1}^{n} (\bar{x} - x_i)^2}{n - 1}}\text{,} \]

kde \(n\) je počet meraní, \(x_i\) je hodnota hustoty v \(i\)-tom meraní, \(\bar{x}\) je priemerná hustota.

Merané hodnoty môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi: napríklad vzduchom medzi zrnkami maku a taktiež inými materiálmi, napríklad igelitom, ich vplyv avšak oproti vplyvu vzduchu malý. Odhad množstva vzduchu vieme spraviť napríklad považovať mak za guľu a veľa maku za pravidelnú mriežku gúľ. Ale v rámci kuchynských meraní je dobré už len merať \(\SI[per-mode = symbol]{0.654 \pm 0.076}{\gram\per\milli\litre}\).


  1. Skúste si napríklad na hladinu vody umiestniť kancelársku spinku či pripináčik. Naozaj to ide!

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.