Zadanie

Táto séria sa bude zaoberať niektorými pohybmi v homogénnom gravitačnom poli. Všetky úlohy budú naviazané na simuláciu, ktorú nájdete na https://p.sammserver.com/ufodelo/. Zadanie Vás bude vždy navádzať, čo presne máte robiť. Pred samotnou prácou so simuláciou sa pri každej úlohe najskôr zamyslite a spíšte svoje myšlienkové úvahy. Až potom pristúpte k simulácii. K riešeniu vždy pripíšte, s akými vstupnými parametrami ste simuláciu spúšťali, aby sme vaše výsledky vedeli okontrolovať.

Voľný pád je pád voľne pusteného telesa v homogénnom gravitačnom poli, ktoré bolo na začiatku v pokoji a počas pádu naň nepôsobia žiadne iné sily okrem gravitačnej. Zamyslite sa, ako sa v čase mení rýchlosť voľne padajúceho telesa. S akým zrýchlením sa pohybuje voľne padajúce teleso na Zemi? Čím je toto zrýchlenie dané?

Krtko sa rozhodol, že voľný pád preskúma. Zobral si svoju obľúbenú loptičku a začal ju spúšťať na zem postupne z rôznych výšok, pričom meral, ako dlho jej trvá, kým dopadne. Získané dáta potom zapísal do grafu. Skúste načrtnúť, ako vyzeral Krtkov graf. Tu by sa od Vás normálne očakávalo, aby ste experiment vykonali. No ale vy máte predsa simuláciu! Odsimulujte teda Krtkov experiment a získané dáta zakreslite do grafu. Simuláciu vykonávajte pre rozumné hodnoty parametrov a nezabudnite ich uviesť v riešení. Odpor vzduchu samozrejme zanedbajte – inak by to predsa nebol voľný pád.

Krtkovi však toto nestačilo. Požičal si od Mareka jeho diabolský teleport, s ktorým vykradol banku v Kodani https://ufo.fks.sk/ulohy/zadania/1803/, a premiestnil sa aj s loptičkou priamo na pól neznámej planéty. No dobre, nie až tak neznámej. Vedel o nej, že má \(1,2\)-násobný polomer v porovnaní so Zemou a \(1,8\)-krát väčšiu hmotnosť. Tam pokračoval v experimentovaní. Zobral loptičku a nechal ju padať presne z rovnakej výšky ako pred tým na Zemi. Kde padala dlhšie?

Prv než začnete s experimentovaním, poriadne sa zamyslite. Ak ste tento krok preskočili, zrejme ste sa hneď zasekli, pretože nepoznáte gravitačné zrýchlenie na planéte. Ale je tomu naozaj tak? Medzi dvomi bodovými alebo sféricky symetrickými telesami pôsobí príťažlivá gravitačná sila daná Newtonovým gravitačným zákonom. Napíšte ho. Akou veľkou silou priťahuje nie až tak neznáma planéta Krtkovu loptičku? Spomeňte si, ako súvisí veľkosť gravitačnej sily v homogénnom gravitačnom poli s gravitačným zrýchlením. Teraz by už pre Vás nemal byť problém zistiť gravitačné zrýchlenie a odsimulovať Krtkov experiment.

Kde padala Krtkova loptička dlhšie? A koľkokrát? Ozaj, a prečo vlastne Krtko vykonával experiment na póle?

Teoretický úvod – Prvá časť

Vieme, že na Zemi nám na telesá pôsobí gravitačná sila s veľkosťou \(F_G=mg\), kde \(m\) je hmotnosť telesa a \(g\doteq\SI{9.81}{\metre\per\second\squared}\) je gravitačné zrýchlenie na Zemi. Na základe druhého Newtonovho zákona preto vieme, že teleso, na ktoré pôsobí gravitačná sila, sa pohybuje rovnomerne zrýchleným pohybom so zrýchlením \(g\) (čiže každú sekundu sa rýchlosť zvýši o približne \(\SI{9.81}{\metre\per\second}\)). Preto vieme rýchlosť takéhoto pohybu v čase \(t\) určiť ako \(v(t)=v_0+gt\), kde \(v_0\) je počiatočná rýchlosť. Ešte si však musíme uvedomiť, že skúmame voľný pád, a teda Krtkova loptička začína padať s nulovou počiatočnou rýchlosťou. Vzťah preto vieme zjednodušiť na \(v(t)=gt\). Keďže rýchlosť rastie rovnomerne, priemerná rýchlosť rovnomerného pohybu, ktorý trvá čas \(T\), je rovný polovici maximálnej dosiahnutej rýchlosti, a teda \(v_p=\frac12 v(T)=\frac12 gT\). S touto vedomosťou už vieme určiť celkovú dráhu, ktorá je rovná priemernej rýchlosti prenásobenej dobou trvania pohybu, a teda \(s=v_pT=\frac12 gT^2\). Keďže však uvažujeme voľný pád smerom nadol, dráha, ktorú loptička prejde, je rovná výške \(H\), z ktorej padá, a teda \(H=\frac12 gT^2\), z čoho vieme ekvivalentnými úpravami dostať

\[ T=\sqrt{\frac{2H}{g}}\text. \]

Vidíme, že doba dopadu by mala rásť odmocninovo vzhľadom na výšku, z ktorej kameň padá. Poďme to teda overiť.

Meranie – Prvá časť

Keďže skúmame voľný pád, je dôležité počiatočnú rýchlosť nastaviť na hodnotu \(0\). Počiatočná ypsilonová súradnica nám zjavne vyjadruje výšku, z ktorej loptička padá, tú preto budeme postupne meniť. Hodnota gravitačného zrýchlenia je vopred prednastavená pre Zem, preto ju meniť netreba. Ostatné parametre nám voľný pád neovplyvňujú, preto ich meniť nemusíme. Namerané hodnoty si následne zaznamenávame do tabuľky a zakreslíme ich do grafu.

Výška (\(\si{\meter}\)) Čas pádu (\(\si{\second}\))
\(\num{0}\) \(\num{0}\)
\(\num{1}\) \(\num{0.45}\)
\(\num{2}\) \(\num{0.64}\)
\(\num{3}\) \(\num{0.78}\)
\(\num{4}\) \(\num{0.91}\)
\(\num{5}\) \(\num{1.01}\)
\(\num{10}\) \(\num{1.43}\)
\(\num{15}\) \(\num{1.75}\)
\(\num{20}\) \(\num{2.02}\)
\(\num{25}\) \(\num{2.26}\)
\(\num{30}\) \(\num{2.48}\)
\(\num{35}\) \(\num{2.67}\)
\(\num{40}\) \(\num{2.86}\)
\(\num{45}\) \(\num{3.01}\)
\(\num{50}\) \(\num{3.2}\)
\(\num{55}\) \(\num{3.35}\)
Graf závislosti doby pádu loptičky od výšky na Zemi
Graf závislosti doby pádu loptičky od výšky na Zemi

Môžeme si všimnúť, že hodnoty naozaj ležia na veľmi peknej odmocninovej krivke a naše teoretické očakávania spĺňajú.

Teoretický úvod – Druhá časť

Pri tejto časti si musíme pripomenúť gravitačný zákon, ktorý hovorí, že gravitačnú silu vo všeobecnosti určíme ako \(F_G=G\frac{Mm}{r^2}\), kde \(G\) je gravitačná konštanta, \(M\) je hmotnosť planéty, \(m\) je hmotnosť telesa a \(r\) je vzdialenosť telesa od stredu planéty. Keďže je však vzdialenosť telesa od povrchu planéty zanedbateľne malá oproti polomeru planéty, stačí uvažovať, že \(r\) je polomer planéty. Pre Zem teda platí \(F_G=G\frac{M_Zm}{r_Z^2}\) a zároveň \(F_G=mg\), z čoho vieme vyjadriť, že \(g=G\frac{M_Z}{r_Z^2}\). Následne sa vieme pozrieť na to, aké gravitačné zrýchlenie \(g_p\) pôsobí na neznámej planéte:

\[ g_p=G\frac{M_p}{r_p^2}=G\frac{\num{1.8}M_Z}{(\num{1.2}r_Z)^2}=\frac{\num{1.8}}{\num{1.44}}\cdot\frac{M_Z}{r_z^2}\cdot G=\num{1.25}g\text. \]

Vidíme, že zrýchlenie na neznámej planéte by malo byť \(\num{1.25}\)-krát väčšie ako na Zemi. Poďme sa ešte pozrieť, ako by to malo ovplyvniť časy dopadov pri rovnakej výške.

\[ \frac{T_Z}{T_p}=\frac{\sqrt{\frac{2H}{g}}}{\sqrt{\frac{2H}{g_p}}}=\sqrt{\frac{g_p}{g}}=\sqrt{\num{1.25}}\doteq\num{1.12}\text, \]

čiže na neznámej planéte by mala loptička dopadať \(\num{1.12}\)-krát kratšie ako na Zemi. Teóriu už máme, poďme teda simulovať.

Meranie – Druhá časť

Jediný rozdiel oproti prvému meraniu je, že musíme zmeniť gravitačné zrýchlenie. Keďže vieme, že na neznámej planéte je \(\num{1.25}\)-krát väčšie ako na Zemi, nastavíme jeho hodnotu na \(\SI{12.26}{\metre\per\second\squared}\). Následne sa môžeme pustiť do simulácii. Namerané hodnoty si opäť zaznamenáme do tabuľky a grafu.

Výška (\(\si{\meter}\)) Doba pádu (\(\si{\second}\)) \(\frac{T_Z}{T_p}\)
\(\num{0}\) \(\num{0}\)
\(\num{1}\) \(\num{0.41}\) \(\num{1.1}\)
\(\num{2}\) \(\num{0.57}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{3}\) \(\num{0.7}\) \(\num{1.11}\)
\(\num{4}\) \(\num{0.81}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{5}\) \(\num{0.91}\) \(\num{1.11}\)
\(\num{10}\) \(\num{1.28}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{15}\) \(\num{1.57}\) \(\num{1.11}\)
\(\num{20}\) \(\num{1.81}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{25}\) \(\num{2,02}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{30}\) \(\num{2.21}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{35}\) \(\num{2.39}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{40}\) \(\num{2.56}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{45}\) \(\num{2.71}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{50}\) \(\num{2.86}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{55}\) \(\num{3}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{60}\) \(\num{3.13}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{65}\) \(\num{3.26}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{70}\) \(\num{3.38}\) \(\num{1.12}\)
\(\num{75}\) \(\num{3.5}\) \(\num{1.12}\)
Graf závislosti doby pádu loptičky od výšky na neznámej planéte
Graf závislosti doby pádu loptičky od výšky na neznámej planéte

Na grafe opäť vidíme, že závislosť rastie odmocninovo, a následne vieme overiť, že pomer dôb dopadov je naozaj okolo \(\num{1.12}\).

Záverečné slovo

Ešte by sme mali zodpovedať otázku, prečo Krtko experimentoval na póle. Ide o to, že ako sa planéta točí okolo svojej osi, vzniká pri tomto otáčavom pohybe odstredivá sila, ktorá by mohla výsledky skresliť. Čím sme však bližšie k osi otáčania, odstredivá sila je nižšia. Keď sa Krtko nachádza na póle, je priamo na osi otáčania, a teda na loptičku nepôsobí žiadna odstredivá sila.

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.