Zadanie

Myslíte si, že Krtko s experimentovaním skončil? Kdeže! Tentokrát si zobral na paškál vrhy.

Doteraz sme sa zaoberali so situáciami, kedy boli telesá na začiatku v pokoji. Ak však udelíme telesu nejakú nenulovú počiatočnú rýchlosť, vtedy hovoríme o vrhoch. Podľa smeru počiatočnej rýchlosti rozlišujeme zvislé vrhy nahor a nadol, vodorovný vrh a šikmý vrh. Šikmý vrh je zo všetkých najvšeobecnejší a ostatné sa dajú považovať za jeho špeciálne prípady.

Pod elevačným uhlom sa rozumie uhol medzi smerom vektora počiatočnej rýchlosti a vodorovným smerom. Aké sú elevačné uhly zvislých vrhov nahor, nadol a vodorovného vrhu?

Ako prvé chcel Krtko zistiť, pod akým uhlom má vrhať svoju loptičku, aby dovrhol čo najďalej. Predpokladajte, že Krtko vrhal z nulovej výšky. Odsimulujte tento experiment a nájdite optimálny elevačný uhol. Odpor prostredia, rovnako ako pri voľnom páde, neuvažujte.

Potom si Krtko uvedomil zásadný problém. Je síce nízky, no nie natoľko, aby dokázal pohodlne vrhať z nulovej výšky. Zamyslel sa, či táto skutočnosť nemôže nejako ovplyvniť nájdený optimálny uhol. Čo si myslíte vy? Dosahuje sa maximálny dostrel pri vrhu z nenulovej výšky pri rovnakom alebo inom uhle? Ak pri inom, tak pri väčšom či menšom? Pokúste sa to zdôvodniť. Potom odsimulujte experiment a zostrojte graf závislosti optimálneho uhla od výšky, z ktorej vrháme.

Teoretické minimum

Na začiatok si odvodíme vzorce pre vrhy a vypočítame z nich odhad, okolo ktorých hodnôt máme skúšať simuláciu.

Keď máme vrh s rýchlosťou \(\vec{v}\) pod uhlom \(\alpha\), môžeme ho rozdeliť na dve zložky, vertikálnu a horizontálnu. Ako to spraviť? Tak, aby platila Pytagorova veta. Alebo aj tak, aby ich súčet po zložkách dával dokopy späť \(\vec{v}\): \[\left\lvert\vec{v_x}\right\rvert=\cos(\alpha) \left\lvert\vec{v}\right\rvert,\] \[\left\lvert\vec{v_y}\right\rvert=\sin(\alpha) \left\lvert\vec{v}\right\rvert,\] \[\left\lvert\vec{v}\right\rvert^2 = \left\lvert\vec{v_x}\right\rvert^2 + \left\lvert\vec{v_y}\right\rvert^2 = \left\lvert\vec{v}\right\rvert^2 (\cos^2(\alpha)+\sin^2(\alpha)).\]

Teraz poďme na na samotný vrh. Keďže sme rozložili vrh na dva pohyby, jeden vodorovný, rovnomerný priamočiary a druhý vertikálny, rovnomerne zrýchlený, tak to, ako ďaleko doletí loptička, závisí od toho, ako dlho bude vo vzduchu a ako rýchlo letí. Teda ak by sme povedali, že nech je len najdlhšie vo vzduchu, mali by sme riešenie \(\alpha=\ang{90}\), kedy ale zjavne doletí do vodorovnej vzdialenosti \(0\). Takže očakávame nejaký kompromis medzi dĺžkou letu a rýchlosťou vodorovného pohybu.

Ako dlho je loptička vo vzduchu? To sa dá spočítať zo vzorca \[h=\frac{1}{2}gt^2,\] \[t=\sqrt{\frac{2h}{g}}.\]

Dobre, ale toto nám teraz prevedie problém hľadania času na hľadanie výšky. Na to však použijeme iné nástroje, a to sú energie. Na začiatku máme kinetickú energiu \(E_k=\frac{1}{2}m\left\lvert\vec{v_y}\right\rvert^2\) a potenciálnu energiu v najvyššom bode \(E_p=hmg\). A keďže máme bezstratový systém (t.j. bez odporu), tak kinetická energia na začiatku vrhu musí byť rovná potenciálnej v najvyššom bode. Samozrejme berieme iba kinetickú energiu zodpovedajúcu vertikálnej zložke rýchlosti. \[hmg=E_p=E_k=\frac{1}{2}m\left\lvert\vec{v_y}\right\rvert^2,\] odkiaľ \[h=\frac{1}{2g}\left\lvert\vec{v_y}\right\rvert^2\] Dosadíme do vzorca pre čas a máme \[t=\sqrt{\frac{\sin(\alpha)^2\left\lvert\vec{v}\right\rvert^2}{g^2} }=\frac{\sin(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert}{g}.\]

Teraz máme čas, počas ktorého loptička pôjde hore, a potom treba pridať ešte čas, ktorý pôjde dole, aby sme mali jej celkový čas vo vzduchu. Už to len vynásobiť rýchlosťou vodorovného pohybu a máme vzdialenosť.

\[s=2\frac{\sin(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert}{g} \cos(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert= \frac{2}{g}\sin(\alpha)\cos(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert^2.\] Toto teraz chceme maximalizovať v závislosti od \(\alpha\). Čiže chceme maximalizovať súčiniteľ \(\sin(\alpha)\cos(\alpha)\). Na to použijeme nerovnosť medzi kvadratickým a geometrickým priemerom, ktorá hovorí, že pre čísla \(a,b\) platí \[\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\geq \sqrt{a\cdot b}\] dosadiac \(\sin{\alpha}\) a \(\cos{\alpha}\) máme \[\sqrt{\frac{\sin{\alpha}^2+\cos{\alpha}^2}{2}}=\frac{1}{2}\geq\sqrt{\sin{\alpha}\cdot\cos{\alpha}}\] pričom rovnosť nastáva keď \(a=b\), teda keď \(\alpha=45^\circ\).

Experiment 1

Takže vieme, že máme hľadať optimum okolo \(\alpha=\ang{45}\). Samozrejme odpor vzduchu neuvažujeme, to je až na úlohu \(4\). Nastavíme \(x=0\), \(y=0\), \(v=20\), \(g=\num{9.80665}\) a budeme meniť uhol \(\alpha\) od \(4\ang{0}\) po \(\ang{50}\). Experiment opakujeme jedenkrát, nakoľko opakovanie experimentu by neviedlo k spresneniu údajov na troch desatinných miestach, ktoré sú potrebné na nájdenie vhodného uhla.

Uhol \(\alpha\) Vzdialenosť \(x\)
\(\num{40}\) \(\num{40.202}\)
\(\num{41}\) \(\num{40.422}\)
\(\num{42}\) \(\num{40.605}\)
\(\num{43}\) \(\num{40.722}\)
\(\num{44}\) \(\num{40.801}\)
\(\num{45}\) \(\num{40.842}\)
\(\num{46}\) \(\num{40.818}\)
\(\num{47}\) \(\num{40.728}\)
\(\num{48}\) \(\num{40.603}\)
\(\num{49}\) \(\num{40.439}\)
\(\num{50}\) \(\num{40.213}\)

Z nameraných hodnôt vidíme, že skutočne pod uhlom \(\ang{45}\) dohodíme najďalej.

Teoretická časť 2

Ako sme v predošlej časti ukázali, chceme robiť nejaký kompromis medzi časom a rýchlosťou. No tentokrát čas, ktorý pôjde loptička hore, nebude rovný času, ktorý pôjde dole.

Nech hádžeme z výšky \(h_0>0\). Potom vzorce môžeme upraviť takto:

\[ t=t_1+t_2=\frac{\sin(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert}{g} +\sqrt{\frac{\frac{1}{g}\left\lvert\vec{v_y}\right\rvert^2+2h_0}{g}} \]

A teda vzdialenosť \(s\) je

\[ s=\left(\frac{\sin(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert}{g} + \sqrt{\frac{\frac{1}{g}\sin(\alpha)^2\left\lvert\vec{v}\right\rvert^2+2h_0}{g}}\right)\cdot \cos(\alpha)\left\lvert\vec{v}\right\rvert. \]

Tu sa už nedá ľahko nahliadnuť a povedať, kedy to bude optimálne. Samozrejme, sú metódy, ako to spraviť. Tie však neuvedieme, nakoľko si myslíme, že ďaleko presahujú rámec tohto textu.

Experiment 2

Ak budeme hľadať optimálny uhol s presnosťou na jedno desatinné miesto, budeme sklamaní. Pre predstavu dosaďme \(x=\num{0.5}\), \(v=\num{20}\) a hľadajme uhol. Zostrojíme nasledujúcu tabuľku:

Uhol \(\alpha\) Vzdialenosť \(x\)
\(\num{44}\) \(\num{41.318}\)
\(\num{44.1}\) \(\num{41.306}\)
\(\num{44.2}\) \(\num{41.322}\)
\(\num{44.3}\) \(\num{41.338}\)
\(\num{44.4}\) \(\num{41.325}\)
\(\num{44.5}\) \(\num{41.339}\)
\(\num{44.6}\) \(\num{41.325}\)

Z nej usúdime, že nevieme povedať, ktorá hodnota je tá správna. Prečo to takto dopadlo? Napríklad preto, že program, s ktorým pracujeme, vyhodnotí dotyk s rovinou vtedy, keď rýchlosť bude záporná. To však znamená, že niekedy to môže preskočiť kúsok viac do záporu ako inokedy.1 Preto nevieme merať presne. Preto budeme uvažovať presnosť na stupne a budeme mať výšky od \(x=\num{0.5}\) po \(\num{10}\).

Výška \(x\) Uhol \(\alpha\) Vzdialenosť \(x\)
\(\num{0.5}\) \(\num{44}\) \(\num{41.318}\)
\(\num{1}\) \(\num{44}\) \(\num{41.8}\)
\(\num{1.5}\) \(\num{44}\) \(\num{42.297}\)
\(\num{2}\) \(\num{44}\) \(\num{42.78}\)
\(\num{2.5}\) \(\num{43}\) \(\num{43.266}\)
\(\num{3}\) \(\num{43}\) \(\num{43.734}\)
\(\num{3.5}\) \(\num{43}\) \(\num{44.203}\)
\(\num{4}\) \(\num{42}\) \(\num{44.648}\)
\(\num{4.5}\) \(\num{42}\) \(\num{45.094}\)
\(\num{5}\) \(\num{42}\) \(\num{45.569}\)
\(\num{5.5}\) \(\num{41}\) \(\num{46.007}\)
\(\num{6}\) \(\num{41}\) \(\num{46.429}\)
\(\num{6.5}\) \(\num{41}\) \(\num{46.883}\)
\(\num{7}\) \(\num{40}\) \(\num{47.31}\)
\(\num{7.5}\) \(\num{40}\) \(\num{47.739}\)
\(\num{8}\) \(\num{40}\) \(\num{48.163}\)
\(\num{8.5}\) \(\num{40}\) \(\num{48.597}\)
\(\num{9}\) \(\num{40}\) \(\num{48.996}\)
\(\num{9.5}\) \(\num{40}\) \(\num{49.425}\)
\(\num{10}\) \(\num{39}\) \(\num{49.83}\)

Dochádzame k dôsledku, že s rastúcou výškou treba znižovať uhol. To intuitívne dáva zmysel, nakoľko čas, ktorý je loptička vo vzduchu, sa predlžuje vďaka dodatočnej výške, a teda uhol môžeme zmenšiť v prospech vyššej rýchlosti.

Pre tých, ktorých by zaujímalo \[ 0 = \num{20} \cos\alpha \left(\frac{\num{13.025} \sin\alpha \cos\alpha}{\sqrt{\num{40.7886} \sin^2\alpha + 2 h_0}} + \num{2.03943} \cos\alpha\right) - \num{20} \sin\alpha \left(\num{0.31933} \sqrt{\num{40.7886} \sin^2\alpha + 2 h_0} + \num{2.03943} \sin\alpha\right) \] je implicitne daná funkcia, ktorá by popisovala náš problém. Ako isto vidno, vyjadriť \(\alpha\) v závislosti od \(h_0\) nie je sranda, a preto to robiť nebudeme.


  1. Tento efekt by sa dal zmenšiť zjemnením časového kroku.↩︎

Diskusia

Tu môžte voľne diskutovať o riešení, deliť sa o svoje kusy kódu a podobne.

Pre pridávanie komentárov sa musíš prihlásiť.